Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası Yargıtay kararları TMK 165 - Ahmed Yasir Orman

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası Yargıtay kararları TMK 165

 


V. Akıl hastalığı 

Madde 165- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Yargıtay Kararları

-------------------------------------------

Akıl hastalığı sebebiyle açılacak boşanma davasının akıl hastası olan eşin vasisi tarafından açılması mümkün değildir.

Dava, davacı kadın vasisi tarafından akıl hastası olmayan eşe karşı açılan boşanma davası olup, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir (TMK m.165). Madde metninden de açıkça anlaşıldığı üzere, akıl hastalığı hukuki sebebine dayalı boşanma davası, akıl hastası olmayan eş tarafından akıl hastası olan eşe karşı açılabilir. Davacı kadının vasisinin davacı kadının akıl hastalığına dayanarak boşanma talebinde bulunması hukuken mümkün değildir. Bu açıklamalar karşısında davacı kadının vasisinin Türk Medeni Kanununun 165. maddesine dayalı olarak açtığı boşanma davasının reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
Y2HD, 22.02.2018, E. 2016/11732, K. 2018/2366

-------------------------------------------

Davalının, davada kendisini temsil yeteneğinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi zorunludur.

Davada, davalının ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia dosya arasındaki bir kısım delille de doğrulanmıştır. Alınan raporlar davalı kadının sağlık durumunu ve özellikle vesayet altına alınıp alınamayacağını yeterince ortaya koymaya elverişli değildir. Bu durumda mahkemece öncelikle yapılacak iş; Türk Medeni Kanununun 405. ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 56. maddesi uyarınca davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediği araştırılması için dosyada mevcut diğer raporlarda eklenmek suretiyle adli Tıp Kurumundan rapor alınması yoluna gidilmesi ve bu hususun bir ön sorun sayılarak sonucuna kadar yargılamanın bekletilmesi, ön sorun halledildikten sonra yargılamaya devamla, işin esasına girilerek mevcut ve varsa toplanacak diğer tüm deliller hep birlikte değerlendirildikten sonra davanın esası hakkında bir karar verilmesinden ibarettir.
Y2HD, 10.01.2017, E. 2016/25338, K. 2017/200

 Bu konu hakkında bir boşanma avukatından danışmanlık almak isterseniz aşağı yorum olarak yazabilirsiniz.

(Bu yazı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ın "Aile Mahkemesi  Davaları" kitabından yardım alınarak yazılmıştır.)

Aile hukuku ile ilgili farklı konularda Yargıtay kararları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.


Yorum Gönder

0 Yorumlar