Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası Yargıtay kararları - Ahmed Yasir Orman

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası Yargıtay kararları

 


III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 

Madde 163- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

YARGITAY KARARLARI

-----------------------------------------------

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işlerse diğer eş aynı dava içinde terditli dava açabilir.

"Dava; hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, (TMK m.162), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK m. 163) belirtilen özel boşanma sebepleri ile bu kabul edilmediği takdirde evlilik birliğinin sarsılması (TMK m.166/1) sebebiyle boşanma talebine ilişkindir. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme fiilleri özel boşanma sebebi yanında genel boşanma (TMK m. 166/1) sebebi de oluşturur. Böyle bir durum karşısında kalan eş dilerse bu özel sebeplerin yanında genel sebebe, dilerse birine veya birkaçına birlikte dayanarak boşanma talep edebilir. Davacı öncelikle özel boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açmış olduğundan, öncelikle özel boşanma sebeplerinin bulunup bulunmadığı belirlenmeli, özel sebep varsa, bu sebebe dayanılarak özel boşanma sebeplerinin gerçekleşmemesi halinde, deliller genel boşanma sebebi (TMK m. 166/1-2) çerçevesinde değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Toplanan deliller öncelikle özel boşanma sebepleri bakımından değerlendirilip, sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir."
Y2HD, 15.02.2018, E. 2016/10328, K. 2018/2053

------------------------------------------------------------------

Küçük düşürücü bir suç işlemenin boşanma sebebi olabilmesi için eylemin evlendikten sonra yapılmış olması gerekir.

Davacı kadın Türk Medeni Kanununun 163. maddesi uyarınca, "suç işleme" hukuki sebebine dayalı olarak boşanma talebinde bulunmuş, mahkemece davanın kabulü ile unsurları oluştuğundan Türk Medeni Kanununun 163. maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı erkeğin işlediği iddia edilen suçların tarihlerinin evlenme tarihinden önceki döneme ait olduğu anlaşılmaktadır. Anılan madde koşulları oluşmamıştır. O halde, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Y2HD, 20.12.2017, E. 2017/2624, K. 2017/14983

-----------------------------------------------------------------

Suç işleme sebebiyle açılan boşanma davası konusuz kalmışsa aile mahkemesince "karar verilmesine yer olmadığına" karar verilmelidir.

 "kadının kabul edilen boşanma davası temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olmakla erkeğin boşanma davasının konusu kalmamıştır. Gerçekleşen bu duruma göre davacı-karşı davalı erkeğin boşanma davasının konusu kalmadığından "Karar verilmesine yer olmadığına" ve davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama gideri ile vekalet ücretine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir."

Y2HD, 28.02.2017, E. 2016/7916, K. 2017/2110

--------------------------------------------------------------------------

Usulüne uygun şekilde açılmış bir dava bulunmadan suç işleme sebebiyle boşanma davası açılamaz.

"Davacı kadın tarafından evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı (TMK m. 166/1) boşanma davası açılmıştır. Mahkemece; kısa kararda ve kısa karara uygun olarak düzenlenen gerekçeli kararın hüküm fıkrasında, tarafların Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verildiği halde, kararın gerekçesinde; dava, "Evlilik birliğinin sarsılması" (TMK m. 166/1-2) olarak nitelendirildikten sonra, davanın Türk Medeni Kanununun 163. maddesine dayalı boşanma davası olduğu, Türk Medeni Kanununun 163. maddesinin koşullarının oluştuğu belirtilerek tarafların boşanmalarına karar verildiği belirtilmiştir. Oysa ortada "Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme" (TMK m. 163) hukuki sebebine dayalı olarak açılmış bir dava bulunmamaktadır. Gerçekleşen bu durum, gerekçenin kendi içinde ve gerekçe ile hüküm fıkrası arasında çelişkiye sebebiyet vermiştir. Oluşan bu çelişkiler tek başına bozma sebebi oluşturduğundan, dava ile ilgili yeniden hüküm kurulmak üzere hükmün bozulması gerekmiştir."
Y2HD, 08.12.2016, E. 2016/17543, K. 2016/15753

------------------------------------------------

Eşlerden biri cinsel tacizde bulunma suçunu işlerse küçük düşürücü bir suç sebebiyle diğer eş boşanma isteminde bulunabilir.

Davalının, on iki yaşında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu, suçu sabit görülerek bundan dolayı ceza aldığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Mahkemece, "davalının bu suçu bir kere işlemiş olmasının tek başına boşanmaya neden olmayacağı vicdani kanaatine varıldığı, bu durumun evliliği diğer eş bakımından çekilmez hale getirdiğinin ispatlanması gerektiği, bu yolda delil getirilmediği" gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Dava Türk Medeni Kanununun 163. maddesinde yer alan "küçük düşürücü suç işleme" sebebine dayanılarak açılmıştır, işlenen suçun niteliğine göre davacının dava açması karşısında onunla birlikte yaşaması kendisinden beklenemeyeceği açık ve tartışmasızdır. Boşanma sebebi gerçekleşmiştir. Davanın kabulü gerekirken, isteğin reddi doğru görülmemiştir.
Y2HD, 19.03.2015, E. 2014/20560, K. 2015/4947


Bu konu hakkında bir boşanma avukatından danışmanlık almak isterseniz aşağı yorum olarak yazabilirsiniz.

(Bu yazı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ın "Aile Mahkemesi  Davaları" kitabından yardım alınarak yazılmıştır.)

Aile hukuku ile ilgili farklı konularda Yargıtay kararları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.


Yorum Gönder

0 Yorumlar