Ticari işletmelerde devredenin borçlardan sorumluluğu - Örnek Soru - Ahmed Yasir Orman

Ticari işletmelerde devredenin borçlardan sorumluluğu - Örnek Soru

   Borcun bir başkasına devir yapılabilmesi alacaklının rızasına bağlıdır. Böyle bir kural getirilmiş olmasının sebebi kötü niyetli durumlardan alacaklıyı kurtarabilmektir. Bu kural olmasa borcunu ödemek istemeyen borçlu borcunu ödeme gücü olmayan bir kişiye borcunu devredebilirdi. Bu durumda da alacaklı borcunu alamamış olurdu. Bu yüzden de böyle bir kural getirilerek en baştan böyle sorunların önüne geçilmiştir. 

   Tabi bu kural ticari işletmelerin devrinde uygulanması zordur. Çünkü bir ticari işletmenin birden çok yere borcu olabilir. Bu durumda her alacaklıya gidip bu rızayı almak hem zor olacak hem de epey bir zaman alacaktır. Bu sebeple kanun koyucu bu durumla ilgili Türk Borçlar Kanunu'nda düzenleme yapmıştır.

TBK MADDE 202/2- Bununla birlikte, iki yıl süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte müteselsil borçlu olarak sorumlu kalır. Bu süre, muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru tarihinden; daha sonra muaccel olacak borçlar için ise, muacceliyet tarihinden işlemeye başlar.

ÖRNEK

   A, 01.01.2021 tarihinde ticaret siciline devreder. Devir 08.01.2021 tarihinde ilan edilir. A'nın devrettiği tarihte C'ye 15.05.2019 vadeli 5.000 TL, D'ye ise 19.09.2024 tarihli 20.000 TL borcu vardır. Devreden A'nın, devralan B ile müteselsilen sorumlu tutulacağı son tarihler nedir?

08.01.2021 devrin ilan tarihi
C: vade: 15.05.2019 5.000 TL. Vadesi gelmiş. Devrin ilan tarihinden itibaren 2 yıl = 08.01.2023
D: vade: 19.09.2024 20.000 TL. Henüz vadesi gelmemiş. Vade tarihinden itibaren 2 yıl = 19.09.2026

*İki yılın sonunda sorumluluk devralana geçer. Devralanın bu borçlardan sorumluluğu borcun zamanaşımı süresince devam eder.

Yorum Gönder

0 Yorumlar